Επικοινωνια

ΠΟΕΕΜ - Παγκύπρια Οργάνωση των Ελευθέρων Επαγγελματιών, Μελετητών, Αρχιτεκτόνων & Πολιτικών Μηχανικών

Η προστασία και κατοχύρωση του επαγγέλματος των αυτοεργοδοτουμένων μελετητών, η ανύψωση του κύρους του επαγγέλματος, η βελτίωση του επιπέδου των προσφερομένων υπηρεσιών στο κοινό, η προώθηση του καθορισμού νομικά των αρμοδιοτήτων του Αρχιτέκτονα και Πολιτικού Μηχανικού, η τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας, η προώθηση των συμφερόντων των μελών και προώθηση καθορισμού νομικά κλιμάκων αμοιβών, η συνεργασία με άλλους, επιστημονικές Οργανώσεις.
Επικοινωνια