Στον ακόλουθο σύνδεσμο επισυνάπτεται δείγμα και οδηγίες σε σχέση με τη σύνταξη σχεδίου ασφάλειας και υγείας σε εργοτάξια.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

σημειωση: Το παρόν έγγραφο αποτελεί δείγμα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως έχει.